นโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับเว็บไซต์และบริการของ MANA DEVELOPMENT

บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน และ/หรือพาร์ทเนอร์ของบริษัท

          ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ www.manadevelopment.co.th โดยเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดย MANA DEVELOPMENT CO., LTD. หรือบริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด เรียกโดยย่อว่า “MANA” เราใส่ใจทุกข้อมูลของทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็ปไซต์ ทั้งนี้ข้อมูลของทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม มีจุดประสงค์เพื่อสร้างการบริการที่ดีให้กับทุกท่าน เช่น การเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตรงกับความสนใจของทุกท่านมากยิ่งขึ้น พร้อมปกป้องข้อมูลส่วนตัวของทุกท่านเป็นอย่างดีที่สุด และเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย รวมถึงให้ทุกท่านควบคุมการใช้งานข้อมูล และเลือกสรรข่าวสารที่สนใจได้ตามต้องการ เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

         กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการของ MANA

 

วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ความยินยอมแก่ “MANA DEVELOPMENT CO., LTD.” และ/หรือ “บริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด” และ/หรือ “บริษัทในเครือ” และ/หรือ “บริษัทร่วมทุน” หรือเรียกโดยย่อว่า “MANA” ในการดำเนินการจัดเก็บ ประมวลผล หรือนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

 

นโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายนี้ใช้สำหรับการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ MANA สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านช่องทางของ MANA ทั้ง offline และ online เช่น การเข้าเยี่ยมชมโครงการ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย (“Platform”) ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านสามารถค้นหา เยี่ยมชม ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ ของ MANA เช่น

ก่อนที่ท่านจะใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นนี้ ขอความร่วมมือท่านอ่านข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ใคร่ขอให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นนี้ทันที หากท่านตกลงใช้งานต่อไป ถือว่าท่านยินยอมตามข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทมีนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

 

1. คำนิยาม 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“คุกกี้ (Cookies)” คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (text file) ที่จะถูกติดตั้ง หรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน เช่นแท็บเลตหรือสมาร์ทโฟน เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะจดจำข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้ เราจะเรียกเทคโนโลยีอื่นที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันว่าคุกกี้ด้วย

“Log” หมายถึง ข้อมูลที่เกิดจากการใช้งานแอปพลิเคชั่น ซึ่งรวมถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของแอปพลิเคชั่น

 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

          2.1 MANA จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ MANA ได้รับ โดยทางตรงหรือทางอ้อม อันประกอบด้วย

               2.1.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด สถานภาพสมรส ที่อยู่ อาชีพ สถานที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email address) หมายเลขโทรศัพท์ บัตรเครดิต รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน รถยนต์ที่ใช้งาน

               2.1.2 ข้อมูลสิ่งที่ท่านสนใจ เช่น รูปแบบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ท่านสนใจ งานอดิเรก กิจกรรม Social Network ที่ใช้ประจำ กีฬา หรือการท่องเที่ยว

               2.1.3 ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกผลิตภัณฑ์และการบริการ เช่น เหตุผลในการซื้อ หรือเลือกที่อยู่อาศัย งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้เปรียบเทียบ ความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ ข้อมูลการเข้าชมผลิตภัณฑ์และการบริการ

               2.1.4 ข้อมูลซึ่งระบุตำแหน่งพื้นที่ของท่านขณะที่ใช้งานเว็บไซต์ กรณีที่ท่านเปิดการใช้งานระบบ GPS ให้ถือว่าท่านให้ความยินยอมกับ MANA ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลตำแหน่งพื้นที่ของท่านขณะใช้งานดังกล่าว อย่างไรก็ตามถ้าท่านต้องการปกปิดข้อมูลนี้ ท่านสามารถติดตั้งโปรแกรมหรือปิดระบบ GPS อุปกรณ์ของท่านได้

               2.1.5 พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ โดย MANA มีสิทธิใช้คุกกี้ (Cookies) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น หมายเลขไอพี (IP address)

               2.1.6 ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) ที่ใช้ในการเข้าถึง

               2.1.7 หน้าเว็บ (Web page) ที่เข้าเยี่ยมชม

               2.1.8 เวลาที่เยี่ยมชม

               2.1.9 เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของ MANA

               2.1.10 พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชั่น โดยจะมีการเก็บ log การใช้งานของท่านจากบนแอปพลิเคชั่นของทาง MANA

          2.2 ข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องให้ไว้แก่ MANA และ MANA สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องขอความยินยอม ได้แก่

               2.2.1 การให้ข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ สัญญา หรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลเพื่อเข้าทำสัญญา หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน MANA อาจไม่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับนิติกรรมใดๆ ให้แก่ท่านได้ตามที่ท่านประสงค์ หรือที่ MANA ได้แจ้งไว้ต่อท่าน หรือมีผลอื่นใดตามกฎหมาย

               2.2.2 การให้ข้อมูลที่เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การเก็บภาพของท่านในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ MANA เป็นต้น

          2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ซึ่ง MANA จะขอความยินยอมจากท่านก่อน

          2.4 MANA จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น หรือเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นทั้งนี้ MANA อาจเก็บข้อมูลของท่านโดยแปลงเป็นข้อมูลไม่ระบุตัวตน

          2.5 กรณีที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือโฆษณาอื่นที่ไม่ใช่ของ MANA นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามที่เว็บไซต์นั้น ๆ กำหนด โดย MANA ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

 

3. วิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

          3.1 ผ่านช่องทางของ MANA เช่น ทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร ด้วยวาจาตามสถานการณ์ หรือ

          3.2 ผ่านช่องทางของพาร์ทเนอร์/ผู้ให้บริการอื่น เช่น Facebook, Google, Twitter, Line เป็นต้น เพื่อการสร้างข้อมูลของท่าน (profiles) หรือตัวแทน (agent) เป็นต้น

 

4. ผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้หย่อนความสามารถตามกฎหมาย

MANA ไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากผู้เยาว์ หรือบุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลวิกลจริตที่ศาลยังมิได้สั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

          ในกรณีที่ท่านเป็นผู้เยาว์ โปรดอย่าใช้บริการของ MANA และอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ แก่ MANA 

          หากท่านเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ หรือเป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณีและทราบว่าผู้เยาว์ หรือบุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ แล้วแต่กรณี ได้ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่ MANA โปรดติดต่อ MANA และสามารถขอใช้สิทธิของท่านได้

          หากท่านเป็นผู้เยาว์ หรือเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ และมีความจำเป็นในการรับบริการและผลิตภัณฑ์ของMANA ขอให้ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้มีอำนาจปกครอง หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี ให้ความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

5. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม/การใช้/การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

          5.1 เพื่อการทำรายการตามที่ท่านประสงค์ เช่น กรณีท่านลงทะเบียนขอรับข้อมูลและโปรโมชั่น MANA จะจัดเก็บและใช้เฉพาะข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email address) หมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้สำหรับติดต่อกลับ หรือกรณีการจองออนไลน์ (Online Booking) MANA จะทำการจัดเก็บและใช้ข้อมูลที่จำเป็นในการออกเอกสารสำคัญสำหรับการทำรายการจอง

          5.2 เพื่อการแก้ไข ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น การจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ ประเมินการบริการ รวมถึงการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของ MANA

          5.3 เพื่อติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของ MANA รวมถึงสิทธิประโยชน์ โปรโมชันที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าว หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในอนาคต

          5.4 เพื่อดำเนินการตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา รวมถึงกับคู่สัญญาที่ MANA ใช้บริการ เช่น แบ่งปันข้อมูลตำแหน่งพื้นที่ของท่าน กรณี MANA ใช้บริการเพื่อการระบุตำแหน่งพื้นที่ของบุคคลอื่น

          5.5 เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย เช่น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล การศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน

          5.6 เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ได้แจ้งขณะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น

          5.7 MANA จะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ เป็นการใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น หรือเป็นการเปิดเผยต่อบุคคลในกิจการ MANA หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัญญา หรือดำเนินการตามกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือได้รับความยินยอมจากท่าน

 

6. ผู้ที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          6.1 บริษัทพาร์ทเนอร์ของ MANA พนักงานของ MANA เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ

          6.2 ผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนของ MANA ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการของ MANA รวมถึงตัวแทนผู้รับจ้างของบุคคลนั้น

          6.3 บุคคลอื่น รวมถึงตัวแทน ผู้รับจ้างของบุคคลนั้น ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ MANA การจัดกิจกรรมทางการตลาด การเสนอข้อมูลข่าวสารของ MANA  รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการของ MANA เช่น การรับชำระเงิน การจัดทำข้อมูลเอกสาร ระบบเทคโนโลยี การส่งเอกสาร และการวิจัย เป็นต้น

          6.4 นิติบุคคลอาคารชุด หรือ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และ/หรือ ผู้บริหารอาคารชุด หรือ ผู้บริหารหมู่บ้านจัดสรร

          6.5 หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลใดที่ MANA ต้องเปิดเผยข้อมูล ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับ MANA หรือตามข้อตกลงที่ MANA มีต่อหน่วยงานภาครัฐ หรือบุคคลอื่นใด

 

7. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

          7.1 MANA ใช้ Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงมีการเข้ารหัสข้อมูลและจัดตั้ง Firewall โดย Secured Socket Layer (SSL) เป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัส เพื่อป้องกันผู้ที่แอบดักจับข้อมูลขณะที่มีการส่งผ่านเครือข่าย Internet การเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสนี้จะทำให้ผู้ดักจับไม่สามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลได้ นอกจากนี้ เทคโนโลยีนี้ยังใช้สำหรับการยืนยันความมีอยู่จริงของเว็บไซต์อีกด้วย

          7.2 MANA จะมีการปรับปรุงและทดสอบระบบเทคโนโลยีของ MANA อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัยสูงสุดและน่าเชื่อถือ ในการนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการรักษาความปลอดภัย หากบริษัทเห็นว่าเครื่องมือดังกล่าวมีมาตรฐานสูงขึ้นและสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ดีมากยิ่งขึ้น

          7.3 กรณี MANA ทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอกในการพัฒนาและดูแลรักษาระบบ และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของ MANA บุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้ MANA หรือดำเนินการในนามของบริษัท จะต้องตกลงรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเช่นกัน

 

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

          8.1 ท่านที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งได้ให้ไว้และอยู่ในความควบคุมของ MANA หรือขอให้เปิดเผยการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม เว้นแต่ เป็นการคุ้มครองเจ้าของข้อมูล หรือสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

          8.2 ท่านสามารถแจ้งยกเลิกให้ MANA ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ได้

          8.3 ภายหลังจากการยกเลิกดังกล่าว บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างเต็มความสามารถ หรือตามที่ MANA ได้แจ้งไว้ต่อท่านได้ ทั้งนี้ MANA อาจเก็บข้อมูลไว้เพื่อการตรวจสอบการให้บริการแก่ท่าน หรือเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย โดย MANA จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นอีกต่อไป

          8.4 หาก MANA ไม่ดำเนินการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ท่านสามารถขอให้ MANA ดำเนินการทำลาย ลบ หรือระงับใช้ชั่วคราว หรือแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ

          8.5 สิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล การระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

          8.6 ท่านสามารถดำเนินการตามสิทธิข้างต้นโดยแจ้งผ่านทาง Call Center โทร. 02 111 0999 โดย MANA จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำขอของท่าน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับคำขอดังกล่าว

 

9. กิจการเกี่ยวกับการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

ในกรณีที่ MANA ส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตลาด และการส่งเสริมการตลาด รวมถึงผลิตภัณฑ์ การบริการ และกิจการที่น่าสนใจให้แก่ท่าน หากท่านตกลงรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแล้ว ประสงค์จะยกเลิกการรับข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถดำเนินการได้โดยแจ้งผ่านทาง Call Center โทร. 02 111 0999

 

10. ข้อยกเว้นการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เช่น

          10.1 ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วตั้งแต่เวลาท่านได้เปิดเผยข้อมูลให้ MANA หรือถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยมิใช่ความผิดของ MANA

          10.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับความยินยอมจากท่านไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการอนุญาตโดยวิธีการอื่นใด

          10.3 การเปิดเผยข้อมูลตามความจำเป็น เนื่องจากกระทำตามกฎหมาย คำสั่ง กฎข้อบังคับ คำสั่งศาล หน่วยงานของรัฐ หรือตามความจำเป็นอื่นใด

 

11. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

MANA จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บริการแก่ท่าน หรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

 

12. การปรับปรุงนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล/การติดต่อบริษัท

          12.1 MANA อาจมีการปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดหรือบางส่วน ถ้ามีการแก้ไข บริษัทจะปรับปรุงนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทางเว็บไซต์

          12.2 ผู้ใช้งานสามารถแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ Call Center โทร. 02 111 0999 ทั้งนี้ผู้ใช้งานตกลงให้ดุลยพินิจของ MANA ถือเป็นที่สุด